Shqyrton dokumentacionin ligjor dhe teknik të paraqitur nga subjektet për marrje liçense në fushën e lojërave të fatit sipas kritereve të parashikuara në ligj dhe për Autorizimet e Lojërave Promocionale. Çertifikon pajisjet /mjetet e lojërave të fatit sipas specifikimeve teknike të përcaktura në ligj dhe në udhëzimet e dala për zbatim te tij dhe kryen kontrolle të herëpashershme të këtyre pajisjeve.Pregatit dosjet e çertifikimit për çdo subjekt, kontrollon ligjshmërinë dhe dokumentacionin që shoqëron çdo dosje dhe ja paraqet për miratim drejtorit.Pregatit dosjet e liçensimeve të reja, si dhe kontrollon gjithë dokumentacionin ligjor  ë, duhet të paraqesin subjektet për t’u liçensuar.

 
 
Saturday the 2nd. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker