Sektori i Sherbimeve të Brendeshme

 

Përgjigjet për mbarëvajtjen e sektorit financiar, juridik, protokoll-arshivës dhe të sherbimeve të brëndshme. Ndjek dhe zbaton strukturën organizative të miratuar nga Këshilli i Ministrave dhe përgjigjet për sistemin e menaxhimit të personelit. Harton projekt buxhetin e AMLF-së për vitin e ardhshëm dhe menaxhon burimet financiare të AMLF-së, raportet me bankat dhe shoqëritë e lojërave të fatit. Përfaqëson institucionin si palë ndërgjyqëse në çdo shkallë të gjyqësorit. Pergjigjet për mirëmbajtjen teknike të pajisjeve elektronike dhe faqes zyrtare të internetit të njësisë. Hedh në Database të gjitha ndryshimet (hapje, mbyllje pika sekondare, aparatet me numra serial sipas çertifikimit) e Sektorëve të Mbikqyrjes dhe Çertifikimit.

 

Saturday the 2nd. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker